މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު: PC-171/2020/W-L136               އިއުލާން ނަމްބަރު:171-I2(b)/IUL/2020/162            

                               އިއުލާން

             ހއ.އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަމްބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/104 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފާލަންކެފޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171/2020/163 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ