މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: 47 އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި، އަގު ބަލާ ފޯމުގައި ބައެއް ކުށް ހުރުމުން އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެޝީޓް މި އިއުލާންއާއެކު ކުރެވިފައިވާކަމަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                             ނަމްބަރ: F/10/2020/48

އިޢުލާން

         މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް( ޔޫ.އެން. އޯ.ޑީ.ސީ ) ގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ 3 ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ: (IUL)10-F/10/2020/47 (13 އޮކްޓޫބަރު 2020)  އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި، އަގު ބަލާ ފޯމުގައި ބައެއް ކުށް ހުރުމާއެކު އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ ޝީޓްތައް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

17 އޮކްޓޫބަރު 2020

 

17 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ