ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

   ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)448-ASS/1/2020/98، (IUL)448/1/2020/99، (IUL)448/1/2020/100،(IUL)448/1/2020/101 ، (IUL)448/1/2020/102، (IUL)448/1/2020/103، (IUL)448/1/2020/105، އަދި (IUL)448/1/2020/106 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ދެން އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

#

އިޢުލާން ނަންބަރު

ތަފްސީލް

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަންވީ ތާރީޙް

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާންވީ ގަޑި

1

(IUL)448-ASS/1/2020/98

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް މިނީ ޕިކަޕް ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

10:00

2

(IUL)448/1/2020/99

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

08:30

3

(IUL)448/1/2020/100

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ޓްރެކްޓަރ އަދި ރޮޓަސްލެޝަރ ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

08:45

4

(IUL)448/1/2020/101

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ އިކިއުޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

09:30

5

(IUL)448/1/2020/102

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް FFFP 6% ފޯމް ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

09:00

6

(IUL)448/1/2020/103

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ ޕަންޕް ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

09:15

7

(IUL)448/1/2020/105

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ވޯކް ތުރޫ މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

10:30

8

(IUL)448/1/2020/106

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ސްކްރީނިންގ މެޝިން ސަޕްލައިކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

10:45

 

           ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އެއިޢުލާނަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (މ. ޗަނބޭލީވިލާ / ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ ބިލްޑިންގ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)  އަށް ވަޑައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

   އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

17 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ