ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުމާލެ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފިހާރައިގެ ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖެ


އިޢުލާން

 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން (ބީ.ސީ.ސީ) ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފިހާރައިގެ ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 03:00 ގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައިލަމެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތެއް މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 

މާކުސް ދެވޭ އޭރިޔާތައް:

މާރކްސް ދެވޭ އުޞޫލު

%

މަސައްކަތުގެ އަގު

އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ގިނަމާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން

60

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ 5 ޕޮއިންޓެވެ. (ގިނަވަގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ 20 ޕޮއިންޓެވެ.)

20

މަސައްކަތް ނިންމައިލެވޭނެ މުއްދަތު

އެކަށީގެންވާ އެންމެކުޑަ މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ގިނަމާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން

20

 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން

މއ. މާދެލި، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީ މަގު، މާލެ

ފޯނު:  5555 330

އީމެއިލް: [email protected]

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ