ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހަރުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

          ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

އެއަރކޮންޑިޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ އާ އިމާރާތުގައި ހަރުކުރުމަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: (IUL)120/01/2020/039  އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 އޮކްޓޯބަރ 27 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ 2 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓީންގ ރޫމުގައެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ޙާޟިރުވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

28 ޞަފަރު 1442

15 އޮކްޓޯބަރ 2020

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ