ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދެވޭ މުދާ ބޯޓުން ބާލައިގެން އެސްޓީއޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިން ދައްކާ ތަނެއްގައި، 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

އެސް.ޓީ.އޯލ. ފޮނަދޫފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދެވޭ މުދާ ބޯޓުން ބާލައިގެންއެސްޓީއޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިން ދައްކާ ތަނެއްގައި، 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:   ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ.

 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން:      ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން:    ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2020 އޮކްޓޯބަރ 21 ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

މައުލޫމާތުދިނުން:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2020 އޮކްޓޯބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައިގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ސުވާލާއިޖަވާބު:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް އޮކްޓޯބަރ 22 ދުވަހުގެ 1200  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2020 އޮކްޓޯބަރ 25 ވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:        ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 އޮކްޓޯބަރ 28 ވާ ދުވަހު 1100 ގައި އެސް.ޓީ.އޯ ލ. ފޮނަދޫ ފިހާރައިގައެވެ.

 

 

  އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

ފޯނު:     3344262,3012656

ފެކުސް:  3344633

އީމެއިލް: [email protected]

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ