ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ!

އިޢުލާން

ނީލަންކިޔުމާއިގުޅޭ!

             މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)247-CA/247/2020/107) އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ނީލަންކިޔުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 24ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 16:00 ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.

              ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

28 ޞަފަރު  1442

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ