ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލު އިމާރާތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

ފުނަދޫ ސްކޫލް

 

     ފުނަދޫ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                     އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)GS-59-B/INDIV/2020/7

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ށ.ފުނަދޫ ސުކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް ހޯލު އިމާރާތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

 

މި ސުކޫލުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު (IUL)GS-59-B/INDIV/2020/4 އިން 2020 ޖުލައި 02 ގައި ހުޅުވާލެވުނު ބީލަން ބާތިލުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް ހޯލް އިމާރާތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

#

މަސައްކަތް

01

އިމާރާތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 އޮކްޓޫބަރ 15 ން 2020 އޮކްޓޫބަރ 20 ށް ފުނަދޫ ސްކޫލަށް މެއިލްއަކުން ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 އޮކްޓޫބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 އޮކްޓޫބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލްގައެވެ.
  4. މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5,000/- ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހެވެ.
  5. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  6. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ފުނަދޫ ސްކޫލް، ރެހެންދިމަގު، ށ.ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6540540

އީ-މެއިލް:    [email protected]

 

 

28 ޞަފަރު 1442

15 އޮކްޓޯބަރ 2020

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ