އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

 

 

        މި އިދާރާގެ ނަންބަރ:(IUL)346/346/2020/51 އިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މަސައްކަތު

މަޤާމް:

J-309125

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

އެސް . އެސް . 1

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ / އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިއްތައް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/3100 ( ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ )

 

މުސާރަ:

-/1000 ( އެއްހާސް ރުފިޔާ )

 

ސަރވިސްއެލެވަންސް:

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް -/1200 ( ބާރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ )

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 

 

 1. ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާވަލާއި އެއްގޮތައް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މިސްކިތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން
 2. ޤަވައިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފެންޑާ ފޮޅައި ސާފްކޮށް މޮއްޕުކުރުން
 3. ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 15 މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ލައިޓްތައް ދިއްލުމާއި އޭސީ ޖެއްސުމާއި އަދި ނަމާދު ޖަމާއަތް ނިމުމުން މީހުން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ލައިޓް ތަކާއި އޭސީ ނިއްވާލުން
 4. މިސްކިތުގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ބޮޑު ރޮދުތައް ފަންކާ އޭސީ ތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 5. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ އިސްކުރު ބަރިއާއި ފާޚާނާ ފޮޅައި ސާފުކުރުން
 6. މިސްކިތް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގަސް އިންދުމާއި އިންދާފައިވާ ގަސްތަކަށް ފެންދީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ކޮށައި މިސްކިތު ގޯތި ތެރެއާއި މަގު ތައްކުގައި ވިނަ ނޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 7. ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން
 8. މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަށް ތަބާވެ ކައުންސިލާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ފުރިހަމަ އަށް ތަބާވެ އަންގާ އެންގުން ތަކަށް އަމަލު ކުރުން
 9. މިސްކިތުގެ ފެންވަޅުތައް ހަޑިވިޔަ ނުދީ ޤަވައިދުން ދިޔަ ހިއްކައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 10. މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް ވެފައި ވާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް މީހަކު ކުރާނަމަ އެކަމެއް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކައުންސިލަށް އެންގުން
 11. މިސްކިތާއި ގުޅިގެން ކުރަން ހަވާލު ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 

 1. ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން

( ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ، ދަށްވެގެން ސްކޫލް 5 ނިންމި ކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުމަކަށް ބަލައިގެންނެވެ)

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 

 

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައިޑީ ކާރޑް ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ، އެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާއެޓެސްޓް ކުރި ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެޓެސްޓް ކުރި ކޮޕީ؛

 

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ އެޓެސްޓް ކުރި ކޮޕީ.

(ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އެޓެސްޓް ކުރި ކޮޕީ؛ ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ އެޓެސްޓް ކުރި ކޮޕީ.

 1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެޓެސްޓް ކުރި ކޮޕީ.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ)ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، އިންޓަރވިއުއަށް

 

 

ކެޓަގަރީގެ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

އިންސައްތަ

މާކްސް

ބެލެވޭނެ ބައިތައް

ދާއިރާ

26

21

25

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

5

30

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން

26

26

30

މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

48

48

100

އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިކަލް

ލިބިފައިވާ ހުނަރު

100

100

185

 

ޖުމްލަ

 

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 25  އޮކްޓޯބަރ 2020 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން، އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

 

މި މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2020 އޮކްޓޯބަރ 25 އިން ފެށިގެން 2020 އޮކްޓޯބަރ 27 އާއި ދެމެދުއެވެ. އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ތަނެއްގައެވެ.  

 

އިންޓަވިއުއޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އިންޓަރވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި " ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު) " އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައި ތަންތަނުގައި އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ފޯމު އާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު) އާއްމު ކުރުން.

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6660061  އަށެވެ.

 

14 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ