މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                             ނަމްބަރ:IUL)331/331/2020/40)

 

 

   އިޢުލާން

 

ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ 

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • ގާފަރު ސްކޫލާއި ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފެހި ސަރަހައްދުގައި، ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާ، ނަމްބަރު 1 ޖަހާފައިވާ ރުއް.
  • ގާފަރު ސްކޫލާއި ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފެހި ސަރަހައްދުގައި، ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާ، ނަމްބަރު 2 ޖަހާފައިވާ ރުއް.
  • ގާފަރު ސްކޫލާއި ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފެހި ސަރަހައްދުގައި، ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާ، ނަމްބަރު 4 ޖަހާފައިވާ ރުއް.
  • ގާފަރު ސްކޫލާއި ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފެހި ސަރަހައްދުގައި، ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާ، 1 ން 6 ށް ނަމްބަރު ޖަހާފައިވާ 6 ދިއްގާ ގަސް.  
  • ގާފަރު ސްކޫލާއި ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފެހި ސަރަހައްދުގައި، ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ހިރުނދު ގަސް.

           މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ