މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-81 (ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު)އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

އިޢުލާން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-81 (ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު)އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-81 (ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު)އަށް، 03 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާންކުރަމެވެ.

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ އޮންލައިންކޮށް، މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް https://business.egov.mv މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރ 1691 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ