މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މިލަދޫ ނަލަހިޔާގެ މަރްޔަމް ޢަލީގެ ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

 

          ނ.މިލަދޫ ނަލަހިޔާގެ މަރްޔަމް ޢަލީ ގެ ފުރިހަމަނަން މަރްޔަމް އަފްޝާ ޢަލީ އަށް 12 އޮކްޓޯބަރ  2020 ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                         27 ޞަފަރު 1442

                         

   

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ