މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްގެ ފައިލް ސަރވާ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމްއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޯރޭޖް ހާރޑް ހޯދުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L037      އިއުލާން ނަމްބަރު:171-I2(b)/IUL/2020/ 153                                                 

                           އިއުލާން

              މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/135 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މި ސަަރވިސްގެ ފައިލް ސަރވާ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމްއަށް ބޭނުންވާ HPE 3PAR 8200  ސްޓޯރޭޖް ހާރޑް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޯސްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171/2020/156 ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ