ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59 ގެ ކުރިން

 

އީމެއިލް: [email protected] 

ސީސީ: [email protected]

އީމެއިލް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:

އިޢުލާން ނަންބަރު:  57-T/IU/2020/…

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

ތާރީޚް:   19 އޮކްޓޯބަރ  2020 (ހޯމަ)

ގަޑި:    14:00 ގެ ކުރިން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފޮނުވުން:

21 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59 ގެ ކުރިން

 

އީމެއިލް: [email protected] 

ސީސީ: [email protected]

އީމެއިލް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:

އިޢުލާން ނަންބަރު:  57-T/IU/2020/19

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ސުވާލުތަކަށް، މި އިދާރާއިން ޖަވާބު ފޮނުވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:00 އެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ފޮނުވުން:

 

ތަން:    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚް:   26 އޮކްޓޯބަރ  2020 (ހޯމަ)

ގަޑި:    11:00

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަސް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން:

 

12 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ