މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

          މިއޮތޯރިޓީގައިި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ގޮނޑިމޭޒާއި، ލައިޓް ފިކްސްޗަރސް އާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ބައެއް އެހެނިހެންތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

          މިތަކެތި ނީލަންކިޔާނީ ތަކެތިބަލާ، ވަގުތުންއަގުހުށަހަޅާ، ނީލަންނިންމާ އުސޫލުން، މިއޮތޯރިޓީގައެވެ. ނީލަންކިއުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ނީލަންކިއުން

17 އޮކްޓޫބަރ 2020

ހޮނިހިރު ދުވަސް

11:00

          ވީމާ މި ނީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

12 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ