އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ގަތުން


123-A/IUL/2020/41

އިޢުލާން

މިކޮމިޝަނަށް އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮންނާނީ  2020 އޮކްޓޫބަރު 13 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 10:00 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިބިޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެއްހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

24 ޞަފަރު   1442

11 އޮކްޓޫބަރު  2020

11 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ