ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތްތަކާއި ފާރުތަކާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅައި ސާފުކޮށް، ވަށައިގެންވާ މަގުތަކުން ކުނިނަގައި ވިނަނޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބީލަމުގެ ދަޢުވަތު

މި އިޢުލާންވަނީ 13 އޮކްޓޫބަރު 2020 0808 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް

 ފުވައްމުލައް ، ދިވެހިރާއްޖެ

              

GNFH: (I)(I)AP/2020/10:ނަންބަރ

އިޢުލާން

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތްތަކާއި ފާރުތަކާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅައި ސާފުކޮށް، ވަށައިގެންވާ މަގުތަކުން ކުނިނަގައި ވިނަނޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބީލަމުގެ ދަޢުވަތު:

 މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، ގޯތިތެރެއާއި ހޮސްޕިޓަލު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުނިކަހައި

ފޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.  

       ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް

ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އޮންނަދުވަހު ހާޟިރުވާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ)

ކުންފުނި/ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ދުވަހު ކުންފުނި/ވިޔަފާރިތަކުން ފޮނުވާ

މަންދޫބަކީ ކާކުކަން އެނގޭނޭ(ކުންފުނި/ވިޔަފާރީގެ ރަސްމީ ލެޓަރހެޑްގައި ލިޔެ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ) ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

                       

                        24 ޞަފަރު      1442ހ

                        11 އޮކްޓޯބަރ     2020މ.

       

                             އަޙުމަދު ސަޢީދު

                                  މެނޭޖަރ، ހެލްތް ސާރވިސަސް

11 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ