ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

Secretariat of the Maamendhoo Council

Laamu Maamendhoo

Republic of Maldives

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        މާމެންދޫ

       ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 

 

c

 

                        

 

 

 

 

ނަންބަރު: (IUL)403-M/403/2020/159

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުން 2 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ، 15 އޮކުޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 28 އޮކުޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިބީލަމާގުޅޭ ބީލަންފޮތް، 15 އޮކުޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 28 އޮކުޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ހަމައަށް މިއިދާރާއިން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ބީލަން ފޮތުގެ އަގަކީ -/100 ރުފިޔާއެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

20 ޞަފަރު  1442

07 އޮކުޓޯބަރ 2020

 

 

                                         ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

07 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ