މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުން

ނަންބަރު:

(I)288/2020/087

މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމާ ގުޅޭ،

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 78 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިއިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ޚިދުމަތްތަކަށް 2020 އޮކްޓޫބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ ފީ އެއް ނަގާގޮތަށް 2020 ސެޕްޓެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 16 (ސޯޅަ) ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއިއެކު އިދާރީ ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓް އެއް ހީރާސްކުރީމެވެ.  

19 ޞަފަރު 1442ހ.

6 އޮކްޓޫބަރު 2020މ.

 

ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 (ސޯޅަ) ވަނަ ޖަލްސާއިން (16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020) ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ

ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ ފީތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 01 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެ

ސުމާރު

ތަފްސީލް

އަގު

1

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުން

15

2

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެދުން ބަދަލުގެނެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު

15

3

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން (އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް)

50

4

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން (އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް)

50

5

ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުގެނެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު

15

6

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން

50

7

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުން

15

8

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން

50

9

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުން

15

10

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން

50

11

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ (ފޯމް ޗެކްކޮށް ތައްގަނޑު ޖެހުން)

20

12

ފޮޓޯކޮޕީ ހެދުން (ގަނޑަކަށް)

2

13

ކުލަނޫން ޕްރިންޓް (ގަނޑަކަށް)

5

14

ކުލަ ޕްރިންޓްކުރުން (ގަނޑަކަށް)

20

15

ލެމިނޭޓްކުރުން (ގަނޑަކަށް)

20

16

އަސްލާ އެއްގޮތް ތަތްގަނޑު ޖެހުން (ގަނޑަކަށް)

20

01 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ