ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ބިޒްނަސް ޗެނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

Shape 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން އިން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.  

 

މަޤާމް: 

ބިޒްނަސް ޗެނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް 

ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 

01 (އެކެއް) 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް: 

މަލްޓި މީޑިއާގެ ރޮގުން ނުވަތަ އެއާއި ގުޅުންހުރި ރޮނގަކުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮގުން މާސްޓަރސްް ހާސިލްކޮށްފައިވުންްްް 

 މީޑިއާ ކުންފުނިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް 

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް އަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާ 

 

 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު) 

  • ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ) 

  • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

  • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

  • ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ތަނުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް 

ސުންގަޑި 

13 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އަށް 

 

ނޯޓް: މި ވަޒީފާތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 07 ދުވަހު (ރަސްމީ ބަންދު ނޫން) ގެ ތެރޭގައި އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެއެވެ. 

މި ވަޒީފާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ފާހަށްވުރެ މަތީފާހެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާނަމަ އެ ފާސް ވާންވާނީ އެ ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ފާހަކަށެވެ. 

 

06 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ