ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

 

                  ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، މިރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 11 އޮކްޓޫބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 55 ތ.ބުރުނީ "ރެޑިއަމްގެ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ
  2. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 67 ތ.ބުރުނީ "ސޯސަންވިލާ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

     ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                   15 ރަޖަބް 1442

                   05 އޮކްޓޫބަރ 2020

05 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ