މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.ދުވާފަރު 49.05 ގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ރ.ދުވާފަރު 49.05 ގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ:

                       ރ.ދުވާފަރު 49.05 ނަމްބަރުގޭ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހިރުނދުގަސްދޮށުގެ އާމިނަތު ޢީސާ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށްއެދި މި އިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޭ އޭނާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަދި ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީއަތަށް މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަފައިވާނަމަ އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އެންގެވެން އެދެމެއެވެ.

                      މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ ކަމެއްނެތީ ކަމަށް ބަލައި، ރ.ދުވާފަރު 49.05 ނަމްބަރުގޭ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހިރުނދުގަސްދޮށުގެ އާމިނަތު ޢީސާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                       17 ޞަފަރު 1442

                       04 އޮކްޓޯބަރ 2020

ޙައްވާ ސަމީލާ         

ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

04 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ