ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)-BCC/2020/22 އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިނުވާތީ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

01 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

 

މިވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ރިފަރެންސް ލެޓަރ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައިޑީ) ގެ ކޮޕީ

 

މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔެކިއުންތައް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަގާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ޝަރުތުތައް މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

4 އޮކްޓޯބަރ 2020

04 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ