މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރުން

 

                                އިޢުލާން

 

01 އޭޕްރީލް 2012 ވަނަ ދުވަހު މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން" ( ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު   T/2012/14/7 ) ގެ ރަޖިސްޓަރީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލްކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން އެޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުން އުނިކޮށްފީމެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ