ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
''ވޯކް ސްޓޭޝަން" (ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް)' ގަތުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/67

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-13-20) PSM-ENG /2020/111

 

 

 

އިޢުލާން

 

 • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                   މިކުންފުނީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތިރީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ ''ވޯކް ސްޓޭޝަން" (ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް)' ގަންނަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން (IUL) PSM-FP/PSM/2020/53 ނަމްބަރު އާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

Description

QTY

Work Station

3.0 GHz Intel Core i7-9700 Eight- Core

4GB Graphics

16GB of 2666 MHz DDR4 RAM

256GB SSD

Ethernet RJ45 (Gigabit)

Keyboard and Mouse

1 Black magic Design Deck link SDI 4K Capture Card and V mix Basic HD

01

 

 

                  ވީމާ، މި ވޯކްސްޓޭޝަން (ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް) ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާންގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް، ދީފައިވާ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

ބިޑް ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

1

1.1

އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

 

ބިޑް ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ،

އަސާސީ މަޢުލޫމާތެއް މަދުނަމަ، އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 • ކުންފުންޏެއްނަމަ،/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

1- މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއިން (ތަފްޞީލާއެކު)

2- މުއްދަތު (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)

3- ބިޑުގެ އަގު 500,000.00ރ. (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއިންމަތިން އަގުހުށަޅާނަމަ) 10,000.00ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ  (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ.)

 • ކުންފުންޏެއްނަމަ،

4- ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ:

5- ޖީ.އެސް.ޓީ / ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ނުކުރާނަމަ އެކަންއެގޭނެލިޔުމެއް.

 • އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،

6- އައިޑީކާރޑްގެ ކޮޕީ: 

7- ޓެކްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަ، ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ނުކުރާނަމަ އެކަންއެގޭނެލިޔުމެއް.

 

1.2

ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު 1 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑްކޮށް އެފަރާތަށް އެންގުމުން ޕާރފޮރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމަ

 • Ø      1,000.000.00 (އެއްމިލިޔަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ، ހުށަހަޅާއަގުގެ ދިހަޕަސެންޓް އަށްވާވަރު ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ، އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ޕާރފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހެވެ.)                                                

2

 

އަގު/ އަންދާސީ ހިސާބު

އަގު / އަންދާސީ ހިސާބު ، ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 • އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. (ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)
 • އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީ ވަކިން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ..
 • ޕްރޮޕޯސަލްގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: (ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު)

 

3

 

ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް

 • އަސާސީ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވުން
 • ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުން.

4

 

ޕޮއިންޓް ދިނުން

 • މި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.

1. އަގު : 70 ޕޮއިންޓް

2- މުއްދަތު: 25 ޕޮއިންޓް

3-ތަޖްރިބާ: 05 ޕޮއިންޓް

5

 

ސުންގަޑި:

 • 07 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

6

 

އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް:

 • މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މިކުންފުނީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައި އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވެއްޖެނަމަ 2 ވަނަ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕީ އެސް އެމް އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

7

 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 • ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 

8

 

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނާނީ ދެވިފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސްއިންނެވެ.

 

 

                 13 ޞަފަރު 1432     

                 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     

30 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ