ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓްއާއި އަދި ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ބިލްޑް އެންޑް އޮޕަރޭޓް އުސޫލުން ހޯރަފުށި އަދި ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރާ 50 މީހުންނަށް ޙިދުމަތް ދެވޭނެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މި ކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ޗަނބޭލީވިލާ (ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ބިލްޑިންގ)، 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ޗަނބޭލީވިލާ (ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ބިލްޑިންގ)، 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3037507 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

28 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ