މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ލޯންޗް ތަކެއް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ލޯންޗް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ނަމްްބަރ: 13171-I2(c)/IUL/2020/

ނީލަންކިއުން

           މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ބައެއް ލޯންޗްތައް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ މިތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1-      ނީލަން ކިޔާނީ ހާޒިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ނީލަމަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީވެސް ހާޒިރީންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް އަނގަ ބަހުންނެވެ.

2-      ނީލަން ކިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 10 ލޮޓަކަށް ބަހާލެވި ލޮޓުތަކަށް ދެވިފައިވާ އަގުތަކަށްށެވެ.

           ވީމާ، ޝައުގުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއިއެކުގައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ