ހިމަންދޫ ސްކޫލް، އ.އ. ހިމަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަރުމުދާ ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގައި ބޭނުންކޮށް ބާވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  ހެނދުނު 10:00 ގައި މިސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

  • ނީލަމުން ތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ނީލަން ކިޔާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ތަކެތި އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
  • މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ބޭފުޅުން މަތީގައިވާ ގަޑިއަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

އިތުރު ތަފްޞީލް

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އަދަދު

މުދަލުގެ ނަން

#

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

25

5

ޕްލާސްޓިކް އަޅި މޭޒު ދަރިވަރުންގެ

1

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

25

5

ޕްލާސްޓިކް އަޅި މޭޒު ދަރިވަރުންގެ

2

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

25

5

ޕްލާސްޓިކް އަޅި މޭޒު ދަރިވަރުންގެ

3

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

20

4

ޕްލާސްޓިކް އަޅި މޭޒު ދަރިވަރުންގެ

4

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

5

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

6

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

7

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

8

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

9

ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

12

4

ދަރިވަރުންގެ ދަގަނޑު ގޮނޑި

10

                                                                         

21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ