އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީ 2021-2025 ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


123-A/IUL/2020/39

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

   ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީ 2021-2025  ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮކްޓޫބަރު 04 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން، ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯޒަލް ވަކި ވަކިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ހުޅުވުން މިބައްދަލުވުމުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

04 ޞަފަރު    1442

21 ސެޕްޓެންބަރު 2020

21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ