Secretariat of the Buruni Council, Kolhumadulu
Maldives
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން

Cancelled on 20 September 2020 1325


ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޭބީސީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ.

މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއިން ދޫކުރާ ފޯމް 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ މެއިލް [email protected] އަށް ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރުމަށް ފަހު މެއިލް ކުރެއްވަށް ދަންނަވަމެވެ.

                            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

20 September 2020
ހޯދާ