ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން

މި އިޢުލާންވަނީ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1319 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޭބީސީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ.

މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއިން ދޫކުރާ ފޯމް 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ މެއިލް [email protected] އަށް ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރުމަށް ފަހު މެއިލް ކުރެއްވަށް ދަންނަވަމެވެ.

                            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ