ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

މިކުންފުނީގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު HDFC/IU/2020/12 އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުންނަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ނަންބަރ: 3334666 (އެކްސްޓެންޝަން ނަންބަރު 116) އާއި ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

https://www.hdfc.com.mv/download/tor-for-appointment-of-sharia-committee-members-of-hdfc-amna/?wpdmdl=3485

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ