މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު (R52-2012) އުވައިލުމާ ގުޅޭ:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު (R52-2012)        16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި، އުވައިލުމާ ގުޅިގެންް ހަވާލާދީފައިވާ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު: (IUL) 14-LAS/1/2020/29 އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

02  ޞަފަރު    1442

20  ސެޕްޓެމްބަރ  2020

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ