ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް 24 ޖުލައި 2020 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ:

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް 24 ޖުލައި 2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ:

                            އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: IUL)247-CA/247/2020/79) (މ 24 ޖުލައި 2020) އިޢުލާންގެ ދާއިމީ މަގާމަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާތީ، އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                            ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                            03 ޞަފަރު     1442

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ