ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

         މި ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތަށްފަހު ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހަލާކުވެގެން  ނަގާފައިވާ  ބައެއް  ތަކެތި  ނީލަން  ކިޔުން 

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައި މިހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ( މެޑިކަލް ސްޓޯރު ކުރިމަތީގައި ) 

އޮންނާނެއެވެ.

         ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝަޢުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ށް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލްސްޓޯރ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.    

        މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

17 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ