ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހައި-ޕަރފޯމަންސް ސީ.ޕީ.ޔޫ އެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓަށް ހައި-ޕަރފޯމަންސް ސީ.ޕީ.ޔޫ އެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

29 މުޙައްރަމް 1442

17 ސެޕްޓެންބަރު 2020

17 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ