ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ސަރަހައްދުން ސިނާއީ އަދި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ސަރަހައްދުން ސިނާއީ އަދި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ :

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ޕޯޓް ސަރަހައްދުން ސިނާއީ އަދި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ބިންތައް، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް އީ.މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ވަގުތު

ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން)

20 އިން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް (އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން)

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

14:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން (އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން)

01 އޮކްޓޯބަރ 2020

18:00 ގެ ކުރިން

 

ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 7735878 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ