ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާޠިލު ކުރުން

146-A1/2020/98:ނަންބަރު

އިއުލާން

މިކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

146A1/2019/117

02.07.2019

ޑްރައިވަރ

146A1/2019/124

11.07.2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

146A1/2019/126

16.07.2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

146A1/2019/164

05.09.2019

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ