މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ރ. މަޑުއްވަރީ

އިޢުލާން

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ:

                               މިކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސަސް ޑިވިޜަންގެ އަތޮޅު ފެރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ހީވާގި، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

#

މަޤާމް

ބޭނުންވާ އަދަދު

ޝަރުތު

މުސާރަ  (ރުފިޔާ)

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :

1

ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އެސިސްޓަންޓް

1

 • އަސާސީ ތައުލީމު ނުވަތަ މި މަގާމާއި ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 •  6640.00
 • އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • ސްޓާފް މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް
 • ޕެންޝަން ސްކީމް
 • ޑިވިޜަންގެ އަތޮޅު ފެރީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އޮޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔައްގެންދިޔުން
 

 

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:                   ކޮންޓްރެކްޓް – 01 އަހަރު  (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ                                                  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު)  

ޑިވިޜަން:                           ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސަސް ޑިވިޜަން

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:               ޕްރޮވިންސް ފެރީ - ރ.މަޑުއްވަރީ

 

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/އިނާޔަތް:            އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަންސް – ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް

                                 މެޑިކަލް އިންސުއަރެންސް

                                 ޕެންޝަން ސްކީމް

 

ވީމާ, މިމަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނި ހަމައެކަނި އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ވެބްސައިޓް:  https://mtcc.mv/careers/

ފޯން: 3001127/ 3001149 / 3001120 

    

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުވާންވާނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.)
 • މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއު އަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
 • އިންޓަރވިއު އަށް ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 •  އަދި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
 •  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ