މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އީމެއިލް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ބަރަކޫޑާ ސްޕޭމް ފަޔަރވޯލް 600 ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް އެވާރޑް ކުރުން

 

އިޢުލާން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު: PC-171/2020/W-L067 

                               މި ސަރވިސްގެ އީމެއިލް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ބަރަކޫޑާ ސްޕޭމް ފަޔަރވޯލް 600 ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަމްބަރ 171-I2(b)/IUL/2020/127126 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެހެޅުނު ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން  ''ދަ ސިސްޓަމް ވާރކްޝޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް'' އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް، އެވާރޑްކުރުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/147 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

                               16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ