މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ޕްރިންޓަރތަކަށް ބޭނުންވާ ކެނޯން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖް ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް އެވާރޑް ކުރުން

  

އިޢުލާން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:  PC-171/2020/W-L141 

                               މި ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ޕްރިންޓަރތަކަށް ބޭނުންވާ ކެނޯން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖް ހޯދުމަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ބާބު-10 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) ގެ 10.25 ގެ (ރ) ގެ ''1 '' އަދި ''3'' ނަމްބަރަށް ރިޔާޢަތްކޮށް، ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުން ''ސިމްޑީ ޓެކް'' އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/148 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

                               16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ