މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 2020/R-52 އުވާލުން.

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 2020/R-52 އާއިބެހޭ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 2020/R-52 ގެޒެޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން، ޤަވާއިދުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވުމާއި އަދި މިޤަވާއިދުގައި ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަޑުތަކާއި ތަޢާރަޒުވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު، މުރާޖާކުރުމަށް ޓަކައި މިޤަވާއިދު އުވާލި ވާހަކަ ޢަންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ