ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް  12 އޮގަސްޓު 2020 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު (IUL)197-A3/1/2020/21 އަދި ނަންބަރު (IUL)197-A3/1/2020/22  (01 ސެޕްޓެންބަރު 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނުވިކި ހުރި ސާމާނު އަލުން ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު (ތީމުގެ / އޯކިޑް މަގު) އަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

28 މުޙައްރަމް 1442

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ