ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިން ސާފުކުރުން

        އަލަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ މަގުތަކަށާއި ކައުންސިލްގެ ހުސްބިން ތަކަށް އަރާފައިވާ ރުއްގަސް ކަނޑަން ޖެހޭތީ، އެރުއްގަހުގެ ވެރިން ސާފު ކުރުމަށް ވަނީ ބޭނުން ވެފައެވެ. އެރުއްގަހުގައި ހުދުކުލައިގެ ދަވާދުން ރަސްގެ ޖަހައި އަދި  171 ން 250 އަށް ނަމްބަރެއް ޖަހާފައި ހުންނާނެއެވެ.

        ވީމާ އެރުއްގަހުގެ ވެރިން، އެރުއްގަހުގައި މިއިދާރާއިން ޖަހާފައި ހުރި ނަމްބަރު މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނޯޓު ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ވެރިޔަކު ނުވެ ހުންނަ ރުއްގަސް ގާނޫނު ނަމްބަރ 05/92 (މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ރުއް ގަހާ ބެހޭ ގާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑާ ލެވޭނެއެވެ.

         މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ