ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކޮނޑޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރ: (IUL)241-B/241/2020/23

 

 

          

         އިއުލާން

 

 

ގއ.ކޮނޑޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

                    

                     ގއ. ކޮނޑޭގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL) 241-B/241/2020/13 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ކޮވިޑް 19 ގެ ލޮކްޑައުން ދުވަސްވަރާއި ދިމާވެ އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.   

                     ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00 ( އެއް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ  2020 ވަނަ  ދުވަހުން ފެށިން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020  އާއި ހަމަޔަށް ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ، ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. ކޮނޑޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

އަންގާރަ

 

13.30

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

04 އޮކްޓޯބަރ 2020

 

އާދީއްތަ

 

13.30

 

                   މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށާއި ( ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ) ، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

                   މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

                   28 މުޙައްރަމް       1442ހ.

                   16 ސެޕްޓެމްބަރ     2020މ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ