ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ދެއްވަދޫގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޑޯ ޖިމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

IUL)241-B/409/2020/22

 

 

             އިއުލާން

 

 

ގއ. ދެއްވަދޫ ގައި ގާއިމްކުރާ އިންޑޯ ޖިމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

                    

                     ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލާއި މިއިދާރާ ގުޅިގެން ގއ. ދެއްވަދޫގައި ގާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑޯ ޖިމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  މިއިދާރާގެ ކުރެވުނު (IUL)241-B/241/2020/12

 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރާއި ދިމާވެ އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބިޑްތައް ބާޠިލް އަލުން މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

                     ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00 ( އެއް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ  ދުވަހުން ފެށިން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020  އާއި ހަމަޔަށް ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ، ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

ހޯމަ

 

13.00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

04 އޮކްޓޯބަރ 2020

 

އާދީއްތަ

 

13.00

 

                   މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށާއި ( ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ) ، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

                   މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

                   28 މުޙައްރަމް         1442ހ.

                   16 ސެޕްޓެމްބަރ       2020މ.   

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ