ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.މާމެންދޫގައި ހަދަންހަމަޖެހިފައިވާ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 

ނަންބަރ: (IUL)241-B/241/2020/21

 

 

             އިއުލާން

 

ގއ. މާމެންދޫގައި ހަދަންހަމަޖެހިފައިވާ ބެލެނިވެރިންގެހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

                    

                     ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ގއ. މާމެންދޫގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ އަމިއްލަތަކެތީގައި އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ކުރެވުނު (IUL)241-B/241/2020/04

 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރާއި ދިމާވެ އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެބިޑްތައް ބާޠިލް އަލުން މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

                    ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00 ( އެއް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ  ދުވަހުން ފެށިން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އާއި ހަމަޔަށް ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ، ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.މާމެންދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

އާދީއްތަ

 

13.00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

ބުދަ

 

13.00

 

                   މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށާއި ( ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ) ، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

                   މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

                   28 މުޙައްރަމް    1442 ހ

                   16 ސެޕްޓެމްބަރ  2020 މ  

                                                   

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ