މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޗަކަށް ބޭނުންވާ 02 ފެން ޕްލާންޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ލޯންޗަކަށް ބޭނުންވާ 02 ފެން ޕްލާންޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭންއެދޭ ފަރާތްތަކުން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

‏‏28‏ މުޙައްރަމް‏ 1442

‏16‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2020

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ