ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުކުގެ ވެރިއެއްވާނަމަ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. މި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން މި އިދާރާއަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ ރުކުގެ ވެރިއަކު ނެތީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ރުކުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރ

ރުއް ހުރި ތަން

1

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލު އިރު ދެކުނު ކަން

 

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ