ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކު ވެފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިއުން

މިއިދާރާގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާއި ގުޅޭ

      މިއިދާރާގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ބިލެތްދޫ ޒުވާންނުގެ މަރުކަޒުގައެވެ.

      ވީމާ، މިތަކެތީގެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ބިލެތްދޫ ޒުވާންނުގެ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އެރުވީމެވެ. ގަޑި ޖެހިގެން އަންނަފަރާތްތަކަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯނާނެއެވެ. ނީލަން ކިޔާތަކެތީގެ ލިސްޓާއި، ނީލަންފެށޭ އަގުތަށް މިޢިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ